Всяко лице(гост) в ТИР БГ следва да се запознае внимателно с Общите условия и ако лицето не желае да стане потребител, да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва да напусне сайта.

Използването на сайта ТИР БГ обвързва потребителите с настоящите Общи условия.

 

1. Регистрация на потребители :

Процедурата по регистрация е подробно уредена на сайта и съдържа конкретни указания за улеснение и помощ. След приключване на регистрацията, потребителите могат да използват предоставените услуги от сайта. В сайта има два типа потребители- „Фирми” и „Шофьори”.

Регистрация на потребител тип „ Фирма” - Потребител желаещ да публикува обяви за свободни работни места. 

Регистрация на потребител тип „Шофьор” - Потребител желаещ да кандидатства по обявите за свободни работни места.

 

2. Права и задължения на регистрираните потребители:

 

Потребител тип „Фирма”- това са фирми, организации, дружества, транспортни компании и други, които предлагат работа в областта на транспорта. Всеки потребител може да избере дали да се регистрира с реалното име на своята компания или да избере друга форма на регистрация (например- „Фирма” , „Транспортна фирма” или други подобни). След като се регистрирате в сайта и създадете своя страница, Вие можете да качите снимки и да добавите текст към тях за да запознаете посетителите на сайта с вашата компания. След като завършите този етап, Вие можете да избирате два вида достъп до сайта: ограничен и пълен(платен).

-Ограничен достъп-всеки посетител на сайта ще може да разглежда информацията която Вие сте качили в сайта( снимки, текст), като по тоя начин Вашата реклама ще бъде винаги онлайн. Вие ще можете да разглеждате профилите на другите фирми и на шофьорите които са регистрирани в сайта. При ограничения достъп Вие не дължите никаква такса.

- Пълен достъп- той включва всички възможности които Ви дава ограничения достъп плюс възможността да посочвате свободните работни места в вашата фирма. Освен това Вие ще можете да виждате кои шофьори търсят работа и в точно каква област, като ще можете да контактувате с всеки чрез чата в сайта. Ще можете да използвате „търсачката” на сайта, която Ви дава възможност бързо и лесно да откриете точния служител от който се нуждаете.

Цените на платените пакети може да видите тук

Пълният достъп може да бъде активиран по всяко време.

При първоначалната регистрация всеки потребител получава 1 месец пълен достъп до сайта.

 

Сайтът ТИР БГ има право да изтрива обяви с нецензурно съдържание, както и обяви противоречащи на интернет етиката или с явно неморално съдържание и обяви които не се отнасят за предлагане на конкретна работна позиция. 

Потребителите тип „ Фирма” извършили нарушение или не спазили настоящите правила нямат право на компенсация, а обявите им биват изтрити. 

 

Сайтът ТИР БГ има право да откаже повторна регистрация или активация на Потребител извършил повече от едно нарушение на настоящите правила, също така има право да забрани публикуването на обяви от определени IP-та, е-мейли или на телефони, от които са извършени нарушения за публикуване на обяви в сайта.

 

Сайтът ТИР БГ си запазва правото да актуализира правилата за публикуване на обяви, а Потребителите се задължават периодично да се запознават с тях. Новите правила за публикуване влизат в сила от деня на оповестяването им на сайта. 

В една обява, Потребителите могат да обявят един тип свободна работна позиция. 

Потребител, получил Пълен достъп до сайта има право да публикува неограничен брой обяви в своята страница, като те ще бъдат активни и видими в сайта, докато изтече Пълния достъп на Потребителя.

Сайтът ТИР БГ има право да деактивира регистрации на Потребители неспазващи правилата за публикуване на обяви.

 

Потребител тип „Шофьор” 

Потребителите декларират, че няма да създават повече от един Профил, няма да предоставят потребителското си име и парола на трети лица. 

Потребителите декларират, че са навършили седемнадесет годишна възраст, че ще предоставят само точна, вярна и пълна информация, която ще бъде надлежно и своевременно актуализирана в случай на промяна. 

Потребителите декларират, че ще спазват правилата на интернет етиката, с никакви свои действия да не нарушават разпоредбите на българското законодателство, да не поместват материали с порнографско съдържание, актова фотография, да не подбуждат към извършване на престъпления и дискриминация, да не поместват и обменят информация, за която знаят или предполагат, че е защитена от авторски или други защитими от закона права, която е с обидно, позорящо или невярно съдържание.

 

Регистрацията в сайта е безплатна. Можете да се регистрирате с Вашето име или да измислите име, което да виждат другите посетители на сайта. Можете и да качите снимка и информация относно вашите професионални умения. След завършване на регистрацията, можете да избирате два вида достъп до сайта: 

-Ограничен достъп- ще можете да разглеждате профилите на всички в сайта( фирми и шофьори), но без да виждате свободните работни позиции.

-Пълен достъп- ще можете да разглеждате профилите на всички в сайта( фирми и шофьори), и да виждате свободните работни позиции които те са посочили. Когато проявявате интерес към някоя фирма или потребител, Вие ще можете да използвате чата на сайта за да се свържете с него. Можете да използвате „търсачката” в сайта, която ви дава възможност бързо и лесно да намерите свободното работно място, което търсите.

Цените на платените пакети може да видите тук

Пълният достъп може да бъде активиран по всяко време.

При първоначалната регистрация всеки потребител получава 1 месец пълен достъп до сайта.

 

3.Права и задължения на ТИР БГ 

 

Сайтът ТИР БГ не поставя условия и не изисква от потребителите си предоставяне на лични данни, но ако все пак такива станат известни сайтът гарантира, че ще бъдат съхранявани съобразно изискванията на действащото българско законодателство, а информацията ще бъде предоставяна на компетентните държавни органи само в предвидените от закона случаи при строго спазване изискванията на ЗЗЛД, като си запазва правото да записва, пренася и обработва информацията предоставена от потребителите му. 

 

ТИР БГ има право да извършава разумни корекции в поместваната от потребителите информация както и да изтрива информация, която е била поместена от потребител в нарушение. Също така се дава възможност на потребителите си да дават предложения относно работата на сайта, да подават жалби и сигнали при възникнали проблеми относно недобронамерени действия от друг/и потребител/и, както и за случаи на некоректно изпълнение на задълженията от наша страна.

 

4. Плащания

Платените услуги които предоставя ТИР БГ могат да се заплатят по следните начини:

Чрез кредитна /дебитна/ карта.

Чрез банков превод.

Чрез плащане в брой на гише на EasyPay.

След като Вашето плащане бъде регистрирано в ТИР БГ, в рамките на 24 часа Вие ще получите услугата която сте заплатили. Когато платения пакет е активиран, Вие ще бъдете известени за това с email на Вашата поща.

 

5. Авторски права

 

Всички материали поместени в сайта са изключителна собственост на ТИР БГ, като забранява по всякакъв начин възпроизвеждането, променянето, заличаването, публикуването, разпространяването и разгласяването, включително наподобяването на поместените материали или вида на сайта, без изрично писмено съгласие на носителя на правата. Външният вид на интернет страницата на ТИР БГ, изображенията и сорс кода са под закрилата на българското и международното законодателство. 

 

6. Промяна на общите условия 

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство. 

 

ТИР БГ си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. 

 

7. Разрешаване на спорове. Приложимо право 

 

Всички възникнали спорове в отношенията между потребителите на сайта и ТИР БГ по повод ползването му се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне, пред компетентните съдилища съобразно приложимото българско законодателство.

„ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”

 

1. Категории лични данни, които ще се обработват 

Услугите, които предоставя сайтът, предполагат предоставяне на Лични данни, като например име, адрес, телефон, e-mail, професионален опит, квалификации и друга информация. 

Данните, които предоставят потребителите, се съхраняват в базата данни на сайта. 

ТИР БГ не създава дубликат на тези данни, а само ги визуализира в подходящ вид. Целта за събирането, обработка и съхранение на тези данни,е с изрично дадено съгласие от страна на субекта на данни. Доколкото тези данни са Лични данни, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и по отношение на тези лични данни, ТИР БГ е Администратор на лични данни и само Администратор на лични данни. Потребителите тип „Фирма” могат да решат да събират, съхраняват и обработват данни от биографии, свързани с тяхна обява в ТИР БГ, извън платформата, но това автоматично ги прави Администратори на лични данни по отношение на тези събрани, съхранявани или обработвани данни от кандидатурите извън ТИР БГ, където следва да спазват изискванията на Регламента.

 

 НЕ СЕ ОБРАБОТВАТ:

Данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, които са свързани с Ваши присъди и нарушения. 

Документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни. 

 

 2. Цели на обработване 

Целта на събирането и обработването на данни е предлагането на услугата на сайта, а именно търсенето и предлагането на работа. 

Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронна поща. ТИР БГ, под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта.

 

3. Категории получатели на данните 

Функцията на ТИР БГ е информационна платформа, която позволява работодатели и други подобни лица, да виждат информацията, ако субектът на лични данни е поискал да я предостави. След предоставянето на данните към упоменатите по горе получатели на данните, те могат да бъдат копирани, събирани и използвани от тези трети лица, които стават администратори на получените от Вас лични данни. Всякакви искания, относно изпратените към работодатели лични данни, може да ги отнасяте директно към тях. 

 

4. Информация за правата на субекта на данни 

ТИР БГ Ви осигурява непрекъснат 24 часов достъп до Вашия акаунт, освен в случаите на техническа неизправност. 

Чрез достъпа до Вашия акаунт, Вие имате право на проверка, промяна или изтриване на предоставената от Вас информация във Вашия профил. Имате възможност и да се откажете от съгласието за обработване на данните Ви, чрез закриване на акаунта Ви, (което ще доведе до невъзможност за използване услугата на сайта). 

Вие имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, което се основава на задача от обществен интерес, упражняване на официално правомощие или на легитимен интерес.

Задължителната информация, за да се регистрирате е име и e-mail. Предоставянето на личните Ви данни в останалата функционална част на сайта, е напълно доброволно по Ваше желание. Физическото лице търсещо работа самостоятелно преценява, дали и какви данни за себе си да предостави. 

 

5. Срок на съхранение 

ТИР БГ ще съхранява предоставената информация за неограничен период, ако акаунтът Ви бъде активен поне веднъж на 2 години. Ако акаунтът Ви не е активен за период по-дълъг от 2 години, автоматично ще бъде закрит (всички данни в него изтрити) или докато потребителят сам не я изтрие или промени. 

 

6. Сигурност на Вашите данни

Предоставените ни данни се защитават съвестно от загуба, самоунищожение, изопачаване, фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. 

ТИР БГ ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. Ние нямаме право да продаваме или търгуваме с Вашите лични данни, и сме длъжни да опазваме поверителността на Вашите данни и да спазваме споразумение за разкриване на поверителна информация. Ние се водим от приетата политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея, при съхранение на личните данни, получени от регистрирани потребители в сайтовете.